ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279

Ποιοτικός Έλεγχος

Στην Μικροδιαγνωστική, από την παραλαβή του δείγματος, την θέσπιση διάγνωσης μέχρι και την ολοκλήρωση του μοριακού προφίλ ενός ασθενή, η διαδικασία διέπεται από τις αρχές της διασφάλισης της Ποιότητας στην διεξαγωγή όλων των επιμέρους εξετάσεων

Διάγνωση

βασιζόμενη σε έγκυρη ιστολογική και κυτταρολογική εξέταση. Η διάγνωση έχει ως πρωτεύοντα σκοπό να προσδιορίσει αν η νόσος είναι καλοήθης, κακοήθης και να ταυτοποιήσει το όνομά της, καθώς με βάση την ιστολογική διάγνωση καθορίζεται η πρόγνωση και η επιλογή της περαιτέρω θεραπείας (χειρουργική, φαρμακευτική προσέγγιση, ακτινοβολία, ή συνδυασμός τους)

Πρόγνωση

βασιζόμενη σε λεπτομερή παθολογοανατομική σταδιοποίηση και διαπιστευμένους βιοδείκτες. Η σύνταξη της ιστολογικής εξέτασης εμπεριέχει σημαντικές πληροφορίες που είναι καθοριστικές για την πρόγνωση όπως:

 • την έκφραση ανοσοϊστοχημικών βιοδεικτών (π.χ. PD-L1, HER2 κτλ.)
 • την έκταση που εξαπλώνεται ο όγκος (Τ) στο προσβεβλημένο όργανο
 • αν έχει κάνει μετάσταση σε λεμφαδένες και σε πόσους αριθμητικά (Ν)
 • αν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις σε άλλα όργανα (Μ)
 • αν υπάρχουν προσβεβλημένα αγγεία, λεμφαγγεία ή και νεύρα
 • αν τα χειρουργικά όρια εκτομής του όγκου είναι υγιή

Πρόβλεψη

βασιζόμενη σε αλγοριθμική αξιολόγηση του φαινότυπου, της πρωτεϊνικής έκφρασης και του γονότυπου. Η ιστολογική εξέταση καθορίζει τον φαινότυπο. Η πρωτεϊνική έκφραση αντιστοιχεί στους ανοσοϊστοχημικούς βιοδείκτες. Ο γονότυπος αντιστοιχεί στο μοριακό προφίλ του όγκου. 

 • Το μοριακό προφίλ του όγκου αναδεικνύει την πιθανή παρουσία γονιδιακών μεταλλάξεων
 • Μας ενδιαφέρουν κυρίως οι γονιδιακές μεταλλάξεις με κλινική σημασία (παθογόνες μεταλλάξεις)
 • Ο συνδυασμός των ανωτέρω συμβάλλει στον καθορισμό της εξατομίκευσης του προφίλ του ασθενή

Εξατομίκευση

στοχευμένη επιλογή θεραπείας βασιζόμενη σε ενιαίες εξετάσεις μοριακής παθολογικής ανατομικής. Η αποκάλυψη του μοριακού προφίλ του όγκου (γονότυπος) σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα των ανοσοϊστοχημικών βιοδεικτών και της ιστολογικής εξέτασης θα βοηθήσουν τον Ογκολόγο για την εξατομίκευση του προφίλ του ασθενή 

 • για την επιλογή της βέλτιστης θεραπείας
 • την αξιολόγηση της ανταπόκρισης στην θεραπεία
 • την ανίχνευση υποτροπής της νόσου

Γενικές πληροφορίες για την λογική του Ποιοτικού Ελέγχου

Ιχνηλασιμότητα

Κάθε δείγμα:

 • Ιχνηλατείται πλήρως σε όλα τα στάδια επεξεργασίας εντός του εργαστηρίου της Μικροδιαγνωστικής
 • Πρωτοκολλείται με έναν μοναδικό αριθμό και έναν κωδικό barcode
 • Κάθε στάδιο της επεξεργασίας, το διαθέσιμο υλικό που προκύπτει κατά την εκτέλεση πολλαπλών εξετάσεων, ο εκτελών την εκάστοτε διαδικασία (γραμματεία, ιστοτεχνολόγος, παθολογοανατόμος, μοριακός βιολόγος) αποτυπώνονται  λεπτομερώς στο status του περιστατικού.

Οριζόντιος Έλεγχος

Αφορά τον έλεγχο πως όλες οι Διαδικασίες, οι Οδηγίες Εργασίας και τα Πρωτόκολλα εξετάσεων, η διοικητική και εργαστηριακή λειτουργία, τηρούνται όπως έχουν θεσπιστεί και οριστεί.

Κάθετος Έλεγχος

Αφορά τον έλεγχο της τήρησης της Διαδικασίας για την διενέργεια μιας συγκεκριμένης Εξέτασης, από την είσοδο του δείγματος στο εργαστήριο, μέχρι την τελική έγκριση του πορίσματος

Αναπαραγωγιμότητα

Αφορά την επανεξέταση του δείγματος, σε δεύτερο χρόνο, από τον ίδιο παθολογοανατόμο ή κυτταρολόγο που έκανε την αρχική διάγνωση

Επαναληψιμότητα

Αφορά την επανεκτίμηση του πορίσματος σε δεύτερο χρόνο, από διαφορετικό παθολογοανατόμο ή κυτταρολόγο της ομάδας, από αυτόν που έκανε την αρχική διάγνωση

Επαλήθευση

Αφορά την επανεκτίμηση του πορίσματος σε δεύτερο χρόνο, από διαφορετικό παθολογοανατόμο ή κυτταρολόγο, εκτός της ομάδας της Μικροδιαγνωστικής

Διεργαστηριακός Έλεγχος

Το σύνολο των διαπιστευμένων εξετάσεων  υπόκεινται σε διεργαστηριακούς ελέγχους  από Ευρωπαϊκους φορείς (LABQUALITY,ESP,UKNEQAS, NORDIQC) σε συστηματική, ετήσια βάση, διαδικασία η οποία εξασφαλίζει την διατήρηση του υψηλού επιπέδου όσων αφορά την διασφάλιση της  Ποιότητας στην διεξαγωγή του αποτελέσματος

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart