ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 88, 54622 E-mail pathology@microdiagnostics.gr Τ. 2310 232 272 F. 2310 236 279

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - GDPR)


[]

Δίνω την συγκατάθεσή μου, στο ιδιωτικό Εργαστήριο Ιστοπαθολογίας & Κυτταρολογίας ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ των Δρ. Ιωάννη και Δημήτρη Χατζημπούγια για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων στα πλαίσια του Κανονισμού 2016/679 σύμφωνα με τα κατωτέρω:
Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων από τη ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αποτελεί, αποκλειστικά η παροχή των υπηρεσιών τις οποίες αιτείται ο ασθενής. Με τα συλλεγόμενα προσωπικά δεδομένα εξασφαλίζεται η ορθή ιχνηλασιμότητα του διαγνωστικού δείγματος. Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα επεξεργάζονται από το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο προσωπικό, με μέριμνα για την προστασία των δεδομένων μέσα από την εφαρμογή σειράς μέτρων ασφαλείας. Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία πέραν του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται. Εφόσον ο ασθενής δεν επιθυμεί να χορηγήσει προσωπικά δεδομένα που κρίνονται απαραίτητα για την διενέργεια της εξέτασης η ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ δεν δύναται να παράσχει τις υπηρεσίες της.
Τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε είναι: Ονοματεπώνυμο, αριθμό ΔΑΤ / Διαβατηρίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλεφωνικούς αριθμούς, δεδομένα του ιατρικού ιστορικού, ηλικία, φύλλο, ΑΜΚΑ και κάθε άλλο δεδομένο που μπορεί να κριθεί αναγκαίο κατά περίπτωση. Τα δεδομένα αυτά δεν χορηγούνται σε τρίτους πέραν των ασφαλιστικών ταμείων και η χρονική διάρκεια τήρησης τους είναι δέκα έτη.
Ο ασθενής έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει εγγράφως στην ΜΙΚΡΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ αποστέλλοντας email: dpo@microdiagnostics.gr για την: τροποποίηση, διαγραφή, περιορισμό των δεδομένων του όπως και για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart